සහසක් සිතිවිලි ගොළු වූ මොහොතක්….!

ජීවිතයේ අප අත්විදින බොහොමයක් දේවල් වචනයෙන් විස්තර කරන්න අමාරුයි.භාෂාව කියන්නේ මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ තවත් එක් සන්නිවේදන මෙවලමක් විතරයි නේ. ඒ නිසාම ජීවිතයේ මානුෂීය හැගීම් ඒ විදියටම විස්තර කරන්නට තරම් සමත් වූ දියුණු භාෂාවක් ලෝකයේ තවමත් බිහිවෙලා නැහැ. බිහිවෙන එකකුත් නැහැ. අපි ඒ කතාව වෙනත් විදියකට මෙහෙම කියමු. බොහොම ආදරයෙන් එකට බැඳිලා හිටිය එක්තරා … දිගටම සහසක් සිතිවිලි ගොළු වූ මොහොතක්….! කියවන්න