ඔබට පෙනෙනවා ද මේ සිතුවම….?

මේ වචන පේළියට පහළින් පෙනෙන අවකාශයේ ඇති සිතුවම ඔබට පෙනෙනවා ද ...? ඉහත අවකාශය තුළ ඔබට සිතුවමක් පෙනුනත් නැතත් මේ කියන්නට යන කතාව ඔය කියන සිතුවමට කෙළින්ම සම්බන්ධයි. මුලින්ම කියන්නට ඕනේ මේ කතාව ඇස ගැටුණේ ෆේස් බුක් අඩවියේ හුවමාරු වුණු ලිපියක බව. ආගමික කරුණු සමග කෙළින්ම ගැට ගැහිලා තිබුණත් මේ කතාවේ තියෙන ගැඹුරු අර්ථය පටු … දිගටම ඔබට පෙනෙනවා ද මේ සිතුවම….? කියවන්න